Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Аутоматизација процеса адитивирања горива на складиштима Блока Промет по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга вођења стручног надзора у току реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку НД и ТНГ Ниш у км 0+884 сопствене стационаже
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена баластних потрошача (load banks) ради повећања електричне снаге когенерационих електрана „Велебит 1“ и Велебит 2“ по моделу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка ремонтних постројења
Рок за достављање понуда: 22.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција система катодне заштите у 2017. години - Замена преосталих станица катодне заштите
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Капитални ремонт резервоара ФБ 0902
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда приступних путева и платоа код бушотина на територији Кикинде, Мокрина и Мајдана методом цементе стабилизације“ за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вршење стручног надзора у току извођења радова на пројекту Санација конвективног испаривача котла BF-9501 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Испорука опреме и материјала, извођење радова и израда Пројекта изведеног објекта за пројекат „Унапређење громобранске инсталације у РНП“
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуге подршке и одржавања за ТИТУС софтвер
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена оштећене и недостајуће термоизолације на опреми у Рафинерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга ревитализације котларнице на складишту НД Смедерево
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Popravka mernih instrumenata
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и испорука главне опреме, услуга повезивања и пуштања у рад станице за компримовани природни гас (КПГ) на локацији општине Нови Београд – ССГ Блок 45
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Санација складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош и лимарске услуге за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис радних машина за потребе зависног друштва Нафтагас –Технички сервиси – Погон Изградња
Рок за достављање понуда: 03.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројекат реконструкције индустријског колосека у кругу РНП
Рок за достављање понуда: 10.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу челичне платформе за вагон цистерне са надстрешницом на складиштима НД Нови Сад, Београд и Ниш
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_ Rentiranje gravimetra
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Надзор над електрорадовима за потребе НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за санацију складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Консултантске услуге – „ IT Agile“ приступ
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ 1 - Славине кугласте; ЛОТ 2 - Вентили и засуни
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лим 2 мм МОНЕЛ 400
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга одржавања софтверског пакета „Dspace“ у пројекту развоја базе података THINKER
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Атестација опреме за рад - испитивање опреме за рад са аспекта безбедности и здравља на раду
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за управљачке системе
Рок за достављање понуда: 09.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Izbor imenovanog tela za razvrstavanje,ocenjivanje usaglašenosti I ispitivanje opreme pod pritiskom
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Откривање и снимање трасе и дубине постојећих подземних инсталација са уношењем података у геодетске подлоге и електро шеме
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Zaštita peći u slučaju isticanja gasa na postrojenjima RNP
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Регенерација солвента на серији С-3600 у РНП
Рок за достављање понуда: 08.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ГРП за разраду и експлоатацију угљоводоника нафтног поља Касидол
Рок за достављање понуда: 24.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уградња CEMS-а на С-5000 у РНП
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Пројекат реконструкције индустријског колосека у кругу РНП
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука двојне укрсне (енглеске) скретнице на дрвеним праговима
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга израде пројекта изведеног стања катодне заштите
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Дорада апликације „Судски спорови
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Филтери „Faudi“
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији - Клуж
Рок за достављање понуда: 18.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање (рентирање) мобилних јединица видео надзора ОФС КН 2017-49
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Wireless приступ интернету
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Санација акцидентних ситуација
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_UPGRADE WINGUARD система за мониторинг дојаве пожара и детекције гаса у РНП” – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Investor Relations Website Maintenance
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вршење стручног техничког надзора у току извођења радова на пројекту Санација конвективног испаривача котла BF-9501 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских радова на изради система за мониторинг и постављање специјалне фолије за изолацију депонија
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења