HSE upitnik

U cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP-a, a u skladu sa našim opredeljenjem da budemo društveno odgovorna kompanija, počevši od 01.04.2013.godine samo dobavljači usluga* (i njihovi podizvođači) koje ispunjavaju zahteve zakonske regulative Republike Srbije iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP, će biti u mogućnosti da učestvuju na tenderima i u postupcima nabavke koje organizuje i sprovodi NIS a.d. Novi Sad.

 

Izvođači usluga u obavezi su da prođu kroz proces HSE kvalifikacije osim u slučajevima kada se bave isključivo pružanjem sledećih usluga:

  • Usluge pružene od strane uslužnih firmi koje ne podrazumevaju bilo kakvu Aktivnost na lokacijama Društva;
  • Administrativne usluge (prevođenje, konsultantske, pravne, softverske, projektantske, dizajnerske, špediterske, logističke (bez usluga transporta), štamparske, bankarske, procena /uknjiženja imovine  i sl.), geodetske usluge;
  • Zdravstvene usluge;
  • Usluge proistekle iz ugovora o snabdevanju Društva ( samo ukoliko dostava ne podrazumeva i ugradnju)

Za ostale usluge pružene od strane javnih preduzeća, ustanova ili organa, kao i kompanijama koje se nalaze na SA-07.02.09-009: Lista bezalternativnih dobavljača, na lokacijama Društva ne važi obaveza HSE kvalifikacije, ali važe svi ostali zahtevi SD 09.01.21.

Zbog nastavka poslovne saradnje, a uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP, veoma je važno da vaša kompanija bude kvalifikovana sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, što se ostvaruje putem procesa HSE kvalifikacije, odnosno popunjavanjem HSE upitnika i dostavljanjem određenih dokumenata.

Molimo Vas da nam uz popunjen HSE upitnik, dostavite dokumentaciju koja potvrđuju navode iz Upitnika, kao i verifikovane BZR obrasce (evidencije) isključivo e-mailom na adresu: hse.kvalifikacija@nis.eu - kako bismo potvrdili navode u upitniku i tako započeli/nastavili uspešnu saradnju.

Tražena dokumentacija se dostavlja isključivo u elektronskom obliku, na srpskom ili engleskom jeziku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kontakt osobe:

Dokumenta potrebna za kvalifikaciju sa aspekta BZR, ZŽS i ZOP: