HSE upitnik

U cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP-a, a u skladu sa našim opredeljenjem da budemo društveno odgovorna kompanija, počevši od 01.04.2013.godine samo dobavljači usluga* (ali i njihovi podizvođači) koje ispunjavaju zahteve zakonske regulative Republike Srbije iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP, će biti u mogućnosti da učestvuju na tenderima i u postupcima nabavke koje organizuje i sprovodi NIS a.d. Novi Sad.

* Izvođači usluga u obavezi su da prođu kroz proces HSE kvalifikacije osim u slučajevima kada se bave isključivo pružanjem sledećih usluga:

 • Usluge koje se vrše na lokaciji Izvođača (servisiranje, etaloniranje, baždarenje i sl.);
 • Administrativne usluge (prevođenje, konsultantske, pravne, softverske, projektantske, dizajnerske, špediterske, logističke (bez usluga transporta), štamparske, bankarske, procena/uknjiženja imovine - katastarska snimanja objekata, marketinške usluge (koje ne obuhvataju visinske radove) i sl.);
 • Zdravstvene usluge;
 • Dobavljače i realizatore ugovora o snabdevanju Društva (koji se tretiraju kao treća lica).

Delimična primena zahteva prema Izvođačima za sledeće:

 • usluge ishrane i smeštaja zaposlenih važe isključivo zahtevi Standarda iz Stepenice 1, 2, 3.8, 3.9 i 4.
 • Izvođače koji vrše usluge servisiranja opreme koja je u garantnom roku i koju je ugradio važe isključivo zahtevi Standarda iz Stepenice 3, aktivnosti:  3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.
 • ostale usluge pružene od strane javnih preduzeća, ustanova ili organa, kao i kompanija koje se nalazi na ЅA-07.02.09-009: Lista bezalternativnih dobavljača, na lokacijama Društva ne važi obaveza NЅE prekvalifikacije/kvalifikacije, ali važe svi ostali zahtevi Standarda.

Zbog lakšeg razumevanja i primene procesa upravljanja izvođačima od strane zaposlenih NIS a.d. Novi Sad i Izvođača, NIS a.d. Novi Sad uvodi program Stepenice koji će se pozivati na više normativno-metodoloških dokumenata (NMD) i uputstava usvojenih od strane različitih vlasnika procesa u Društvu.

Program Stepenice je prikazan na Slici 1. koji obuhvata:

 • HЅE Pretkvalifikacija i kvalifikacija Izvođača – Stepenica 1;
 • Izbor Izvođača – Stepenica 2;
 • Izvođenje radova – Stepenica 3;
 • Ocena i analiza rada Izvođača – Stepenica 4.

 

Zbog nastavka poslovne saradnje, a uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP, veoma je važno da vaša kompanija bude kvalifikovana sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, što se ostvaruje putem procesa HSE kvalifikacije, odnosno popunjavanjem HSE upitnika i dostavljanjem određenih dokumenata.

Napomena za Izvođače koji obavljaju usluge iz oblasti životne sredine i iz oblasti smeštaja i ishrane zaposlenih:

 • Ukoliko Izvođač obavlja poslove iz oblasti životne sredine popunjava HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS način popunjavanja upitnika je identičan kao i za ostale usluge, ali mora da ispuni:
 • osnovne eliminacione kriterijume i
 • eliminacione kriterijume za rad u oblasti zaštite životne sredine (Definisani u Tabeli 1, HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS, deo 1 (Upitnik)).
 • Ukoliko izvođač obavlja poslove iz oblasti smeštaja i ishrane zaposlenih mora da ispuni eliminacione kriterijume za rad u oblasti smeštaja i ishrane zaposlenih (Definisani u HSE kvalifikacioni upitnik_SIZ)

Molimo Vas da nam uz popunjen HSE upitnik, dostavite dokumentaciju koja potvrđuju navode iz Upitnika, kao i verifikovane BZR obrasce (evidencije) isključivo e-mailom na adresu: hse.kvalifikacija@nis.eu - kako bismo potvrdili navode u upitniku i tako započeli/nastavili uspešnu saradnju.

Tražena dokumentacija se dostavlja isključivo u elektronskom obliku, na srpskom ili engleskom jeziku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kontakt osobe:

 • Elena Hasina Živanović  Jelena.Zivanovic@nis.eu 0648885838
 • Slavko D. Babić slavko.d.babic@nis.eu 0648882890
 • Gordana Mijatov Gordana.Mijatov@nis.eu 0648455368
 • Dušica N. Savić Dusica.N.Savic@nis.eu 0648882035
 • Vladimir Todorović vladimir.todorovic@nis.eu 0648882714