HSE upitnik

U cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP-a, a u skladu sa našim opredeljenjem da budemo društveno odgovorna kompanija, počevši od 01.04.2013.godine samo izvođači usluga* (ali i njihovi podizvođači) koji ispunjavaju zahteve zakonske regulative Republike Srbije iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP, će biti u mogućnosti da učestvuju na tenderima i u postupcima nabavke koje organizuje i sprovodi NIS a.d. Novi Sad.

 

Izuzeci iz procesa HЅE kvalifikacije

Svi Izvođači usluga u obavezi su da prođu kroz proces HSE kvalifikacije, osim u slučajevima kada se bave isključivo pružanjem sledećih usluga:

 • Usluge koje se eksplicitno vrše van lokacija NIS a.d Novi Sad (servisiranje, etaloniranje, baždarenje i sl.);

 • Administrativne usluge (prevođenje, konsultantske, pravne, softverske, projektantske, dizajnerske, špediterske, logističke (bez usluga transporta), štamparske, bankarske, procena/uknjiženja imovine - katastarska snimanja objekata, marketinške usluge koje ne obuhvataju visinske radove i sl.);

 • Zdravstvene usluge;

 • Dobavljače i realizatore ugovora o snabdevanju Društva (koji se tretiraju kao treća lica).

Delimično izuzeće iz procesa HSE kvalifikacije

Za Izvođače, pružaoce određenih usluga, predviđena je delimična primena zahteva Procesa Upravljanje Izvođačima, i to:

 • Za usluge servisiranja opreme koja je u garantnom roku i koju je ugradio važe isključivo zahtevi Procesa III, i to aktivnosti: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

 • • Za usluge pružene od strane javnih preduzeća, ustanova ili organa, kao i kompanija koje se nalazi na Listi bezalternativnih dobavljača, na lokacijama Društva ne važi obaveza HSE prekvalifikacije/kvalifikacije, ali važe svi ostali zahtevi procesa.

Zbog lakšeg razumevanja i primene procesa Upravljanja izvođačima od strane Izvođača NIS a.d. Novi Sad u nastavku Vam predstavljamo tabelarni pregled Procesa navedenih aktivnosti prema već navođenim numeracijama:

Pretkvalifikacija/ Kvalifikacija Izvođača

1.1

НЅЕ pretkvalifikacija izvođača

1.2

Preliminarni HЅE audit izvođača

1.3

Procena nivoa HSE rizika u fazi izrade tehničkog zadatka. Imenovanje JOLa i Lica za HЅE

1.4

HSE kvalifikacija izvođača / ponuđača u oblasti HSE

1.5

Tehnički i HSE audit za nove izvođače sa visokorizičnim poslovima (po potrebi)

II

Izbor Izvođača

2.1

Postupak izbora Izvođača

2.2

Definisanje KPI za visokorizične Izvođače

2.3

Usaglašavanje i potpisivanje Ugovora o uslugama i HSE Sporazuma; Imenovanje JOL-a i Lica za HЅE

2.4

Imenovanje ostalih odgovornih lica ispred naručioca usluge

III

Izvođenje radova

3.1

Dostavljanje dokumentacije od strane Izvođača i Uvodni radni sastanak

3.2

Provera spremnosti izvođača za izvođenje radova (oprema, dokumentacija o zaposlenima...)

3.3

Izrada Plana HSE aktivnosti, Elaborat o uređenju gradilišta (po potrebi)

3.4

Sprovođenje uvodne HSE obuke Izvođača

3.5

Iniciranje izvođenja radova na lokacijama

3.6

Izdavanje dozvole za rad za visokorizične aktivnosti (po potrebi)

3.7

Operativni sastanci pre početka radova

3.8

Nadzor Izvođača

3.9

Prijavljivanje HSE događaja

3.10

Primopredaja lokacije dodeljene izvođaču radova

IV

 Ocena i analiza rada izvođača

4.1

Ocena/evaluacija Izvođača

4.2

Mere za poboljšanje kvaliteta i bezbednosti Izvođača

4.3

Motivacija i sankcije Izvođača

Jedan od osnovnih preduslova nastavka poslovne saradnje, uz permanentno poštovanje zakonske regulative iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP jeste potreba da vaša kompanija bude kvalifikovana sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, što se ostvaruje putem procesa HSE kvalifikacije, odnosno popunjavanjem HSE upitnika i dostavljanjem određenih dokumenata.

Važne napomene za popunjavanje i dostavljanje HSE Upitnika

Zainteresovani Izvođači su dužni da dostave HSE kvalifikacioni upitnik, koji je popunjen od strane imenovanog Lica za bezbednost i zdravlje na radu a potpisan od strane odgovornog lica Izvođača, kao i svu prateću HSE dokumentaciju.

Svi Izvođači popunjavaju dokument HSE kvalifikacioni upitnik, i to na način koji je opisan u samom dokumentu.

 • Ukoliko Izvođač obavlja servisne usluge (koje nisu iz oblasti zaštite životne sredine i iz oblasti smeštaja i ishrane zaposlenih) onda treba minimalno da dostavi dokaze koji potvrđuju ispunjenje:

  • osnovnih eliminacionih kriterijuma( Definisani u Tabeli 1, dokumenta HSE kvalifikacioni upitnik_opšti, deo 1 (Upitnik)) i

  • u zavisnosti od nivoa HSE rizika usluge za koju se prijavljuje eliminacione kriterijume za Izvođače umerenog i visokog rizika (Definisani u Tabeli 2, dokumenta HSE kvalifikacioni upitnik_opšti, deo 1 (Upitnik)).

 • Ukoliko Izvođač obavlja poslove iz oblasti zaštite životne sredine popunjava HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS način popunjavanja upitnika je identičan kao i za ostale usluge, ali minimalno mora da ispuni:

  • osnovne eliminacione kriterijume( Definisani u Tabeli 1, dokumenta HSE kvalifikacioni upitnik_ ZŽS, deo 1 (Upitnik)) i

  • eliminacione kriterijume za rad u oblasti zaštite životne sredine (Definisani u Tabeli 2, dokumenta HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS, deo 1 (Upitnik)).

 • Ukoliko izvođač obavlja poslove iz oblasti smeštaja i ishrane zaposlenih minimalno mora da ispuni obavezne kriterijume za rad u oblasti smeštaja i ishrane zaposlenih (Definisani su u dokumentu HSE kvalifikacioni upitnik_SIZ)

Izvođač može dostaviti i dokaze za sve ostale navedene kriterijume, u HSE kvalifikacionom upitniku, jer na taj način on dobija veći ukupni rezultat, što se vidi na dnu dokumenta. Podsećamo Vas da je ovaj Kvalifikacioni upitnik nezamenljiv deo prilikom konačnog odabira Izvođača.

Molimo Vas da nam uz popunjen HSE upitnik, dostavite dokumentaciju( u skladu sa zahtevom na koji se odnosi) koja potvrđuje navode iz Upitnika, kao i ažurirane i verifikovane BZR obrasce (evidencije) isključivo e-mailom na adresu: hse.kvalifikacija@nis.eu - kako bismo potvrdili navode u upitniku i tako započeli, odnosno nastavili uspešnu saradnju.

Tražena dokumentacija se dostavlja isključivo u elektronskom obliku, na srpskom ili engleskom jeziku.

Sva dokumentacija koja se dostavlja za potrebu HSE kvalifikacije mora biti spakovana (zipovana) i poslata uz mere zaštite samo uz primenu uzajamno prihvatljivih metoda šifriranja (kriptovanja), kombinovanih sa odgovarajućim postupcima koji zajedno obezbeđuju očuvanje poverljivosti podataka. Ukoliko dostavljena dokumentacija ne bude kriptovana (zaštićena šifrom), dokumentacija neće biti pregledana.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kontakt osobe:

 • Elena Hasina Živanović  Jelena.Zivanovic@nis.eu 0648885838
 • Slavko D. Babić  slavko.d.babic@nis.eu 0648882890
 • Gordana Mijatov  Gordana.Mijatov@nis.eu 0648455368
 • Dušica N. Savić Dusica.N.Savic@nis.eu 0648882035
 • Vladimir Todorović  vladimir.todorovic@nis.eu 0648882714
Dokumenta potrebna za kvalifikaciju sa aspekta BZR, ZZS i ZOP: