HSE упитник

У циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а, а у складу са нашим опредељењем да будемо друштвено одговорна компанија, почевши од 01.04.2013.године само добављачи услуга* (и њихови подизвођачи) које испуњавају захтеве законске регулативе Републике Србије из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, ће бити у могућности да учествују на тендерима и у поступцима набавке које организује и спроводи НИС а.д. Нови Сад.

 

* Извођачи услуга у обавези су да прођу кроз процес HSE квалификације осим у случајевима када се баве искључиво пружањем следећих услуга:

  • Услуге пружене од стране услужних фирми које не подразумевају било какву Активност на локацијама Друштва;

  • Административне услуге (превођење, консултантске, правне, софтверске, пројектантске, дизајнерске, шпедитерске, логистичке (без услуга транспорта), штампарске, банкарске, процена /укњижења имовинеи сл.), геодетске услуге;

  • Здравствене услуге;

  • Услуге проистекле из уговора о снабдевању Друштва ( само уколико достава не подразумева и уградњу)

За остале услуге пружене од стране јавних предузећа, установа или органа, као и компанијама које се налазе на SA-07.02.09-009: Листа безалтернативних добављача, на локацијама Друштва не важи обавеза HSE квалификације, али важе сви остали захтеви СД 09.01.21

Због наставка пословне сарадње, а уз поштовање законске регулативе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, веома је важно да ваша компанија буде квалификована са аспекта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, што се остварује путем процеса HSE квалификације, односно попуњавањем HSE упитника и достављањем одређених докумената.

Молимо Вас да нам уз попуњен HSE упитник, доставите документацију која потврђују наводе из Упитника, као и верификоване БЗР обрасце (евиденције) искључивo е-маилом на адресу: hse.kvalifikacija@nis.eu - kако бисмо потврдили наводе у упитнику и тако започели/наставили успешну сарадњу.

Тражена документација се доставља искључиво у електронском облику, на српском или енглеском језику.

Уколико имате додатних питања, молимо Вас да нас контактирате.

Контакт особе:

 

 

Документа потребна за квалификацију са аспекта БЗР, ЗЖС и ЗОП: