HSE упитник

У циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а, а у складу са нашим опредељењем да будемо друштвено одговорна компанија, почевши од 01.04.2013.године само добављачи услуга* (али и њихови подизвођачи) које испуњавају захтеве законске регулативе Републике Србије из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, ће бити у могућности да учествују на тендерима и у поступцима набавке које организује и спроводи НИС а.д. Нови Сад.

 * Извођачи услуга у обавези су да прођу кроз процес HSE квалификације осим у случајевима када се баве искључиво пружањем следећих услуга:
 • Услуге које се врше на локацији Извођача (сервисирање, еталонирање, баждарење и сл.);

 • Административне услуге (превођење, консултантске, правне, софтверске, пројектантске, дизајнерске, шпедитерске, логистичке (без услуга транспорта), штампарске, банкарске, процена/укњижења имовине - катастарска снимања објеката, маркетиншке услуге (које не обухватају висинске радове) и сл.);

 • Здравствене услуге;

 • Добављаче и реализаторе уговора о снабдевању Друштва (који се третирају као трећа лица).

Делимична примена захтева према Извођачима за следеће:

 • услуге исхране и смештаја запослених важе искључиво захтеви Стандарда из Степенице 1, 2, 3.8, 3.9 и 4.

 • Извођаче који врше услуге сервисирања опреме која је у гарантном року и коју је уградио важе искључиво захтеви Стандарда из Степенице 3, активности:  3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

 • остале услуге пружене од стране јавних предузећа, установа или органа, као и компанија које се налази на ЅА-07.02.09-009: Листа безалтернативних добављача, на локацијама Друштва не важи обавеза НЅЕ преквалификације/квалификације, али важе сви остали захтеви Стандарда.

Због лакшег разумевања и примене процеса управљања извођачима од стране запослених НИС а.д. Нови Сад и Извођача, НИС а.д. Нови Сад уводи програм Степенице који ће се позивати на више нормативно-методолошких докумената (НМД) и упутстава усвојених од стране различитих власника процеса у Друштву.

Програм Степенице је приказан на Слици 1. који обухвата:

 • НЅЕ Претквалификација и квалификација Извођача – Степеница 1;

 • Избор Извођача – Степеница 2;

 • Извођење радова – Степеница 3;

 • Оцена и анализа рада Извођача – Степеница 4.

Због наставка пословне сарадње, а уз поштовање законске регулативе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП, веома је важно да ваша компанија буде квалификована са аспекта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, што се остварује путем процеса HSE квалификације, односно попуњавањем HSE упитника и достављањем одређених докумената.

Напомена за Извођаче који обављају услуге из области животне средине и из области смештаја и исхране запослених:

 • Уколико Извођач обавља послове из области животне средине попуњава HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS начин попуњавања упитника је идентичан као и за остале услуге, али мора да испуни:

 • основне елиминационе критеријуме и

 • елиминационе критеријуме за рад у области заштите животне средине (Дефинисани у Табели 1, HSE kvalifikacioni upitnik_ZŽS, део 1 (Упитник)).

 • Уколико извођач обавља послове из области смештаја и исхране запослених мора да испуни елиминационе критеријуме за рад у области смештаја и исхране запослених (Дефинисани у HSE kvalifikacioni upitnik_SIZ)

Молимо Вас да нам уз попуњен HSE упитник, доставите документацију која потврђују наводе из Упитника, као и верификоване БЗР обрасце (евиденције) искључивo е-маилом на адресу: hse.kvalifikacija@nis.eu - kако бисмо потврдили наводе у упитнику и тако започели/наставили успешну сарадњу.

Тражена документација се доставља искључиво у електронском облику, на српском или енглеском језику.

Уколико имате додатних питања, молимо Вас да нас контактирате.

Контакт особе:

 • Елена Хасина Живановић Jelena.Zivanovic@nis.eu 0648885838
 • Славко Д. Бабић slavko.d.babic@nis.eu 0648882890
 • Гордана Мијатов Gordana.Mijatov@nis.eu 0648455368
 • Душица Н. Савић Dusica.N.Savic@nis.eu 0648882035
 • Владимир Тодоровић vladimir.todorovic@nis.eu 0648882714

 

Документа потребна за квалификацију са аспекта БЗР, ЗЖС и ЗОП: